ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

перевезення вантажів

Редакція від 18.03.2021

  1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1 Експедитор, ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА»  (ідентифікаційний код: 44010547, яке розташоване за адресою: Україна, 03056, місто Київ, вул.Борщагівська, будинок 154, офіс 2) в особі директора Возняк Стах Івановича, цією Офертою пропонує Перевізнику, укласти електронний договір перевезення вантажів на умовах, викладених нижче («Договір») (надалі «Експедитор» і «Перевізник» спільно іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона»).

1.2 Відповідно до статей 633, 634, 639, 641 і 642 Цивільного кодексу України («ЦКУ») і статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» («Закон»), Договір укладається шляхом прийняття (акцепту) Перевізником цієї Оферти в цілому без можливості внесення в нього змін, і вважається укладеним з моменту отримання Експедитором відповіді Перевізника про повне і безумовне прийняття цієї Оферти одним із таких способів («Акцепт»): підписання Заяви про приєднання до публічного договору перевезення вантажів в електронній формі з використанням сервісу Cargofy (з урахуванням положень п. 1.3 Договору). Така Заява повинна містити інформацію, передбачену сервісом Cargofy.

1.3 Відповідно до статті 639 ЦКУ, ст.ст. 11, 12 Закону України «Про електронну комерцію», Сторони цим погодилися укласти Договір за допомогою інформаційно-технічної системи (сервісу Cargofy) без його підписання (в тому числі електронним підписом з одноразовим ідентифікатором) і укладення у вигляді єдиного документа в письмовій формі. При цьому Перевізник цим надає свою згоду на визнання здійснених ним дій, зазначених у п.1.2, як таких, які спрямовані на укладення Договору в письмовій формі, прийняття всіх його умов і є повним і безумовним акцептом цієї Оферти.

1.4 Після акцепту Оферти Перевізником в порядку, зазначеному в п. 1.2. і 1.3., Договір (і всі його умови, викладені в цій Оферті), є обов'язковими для Сторін і вважається таким, що укладений у письмовій формі, без його підписання.

1.5 Експедитор самостійно відповідно та (або) на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Оферти та Договору. Експедитор залишає за собою право вносити зміни в Оферту (в тому числі в опис послуг, тарифів, порядку оплати) і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі зміни умов Оферти зміни набирають чинності з моменту їх внесення (оновлення редакції Оферти на вебсайті https://ukrtrans.net/), якщо інший строк не визначено Експедитором. При цьому Експедитор гарантує і підтверджує, що розміщена на вебсайті https://ukrtrans.net/ поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

1.6 У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст цієї Оферти й, якщо Ви не згодні з будь-яким її пунктом, Експедитор пропонує Вам відмовитися від будь-яких дій, пов'язаних з акцептом Оферти.

1.7. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

Торгова марка (або Бренд) — знаки для товарів і послуг “Каргофай”, “Cargofy”, “Каргофай Партнер”, “Cargofy Partner”, “Тона”, “TONA”, “Возвард”, “Wozward”, що на законних підставах використовуються Експедитором та Перевізником при здійсненні підприємницької діяльності

Перевізник - суб’єкт підприємницької діяльності – резидент України, який взяв на себе зобов’язання і відповідальність за договором перевезення вантажу за доставку до місця призначення довіреного йому вантажу, перевезення вантажу та видачу (передачу) його вантажоодержувачу.

Веб-сайт - сукупність інформаційних ресурсів, електронних документів, електронних даних, програмних та апаратних засобів, що забезпечують доступ Перевізника до інформаційних ресурсів та інформаційних послуг Замовника в мережі Інтернет з використанням доменного імені (унікальної адреси) «https://ukrtrans.net» (в т.ч. також за допомогою інших доменних імен, що перенаправляють на https://ukrtrans.net).

Сервіси Cargofy - мобільні додатки, Веб-сайти, контент, продукти й послуги або отримання доступу до них, які дають змогу користувачам платформи організовувати й планувати перевезення та/або надання логістичних послуг відповідно до правил та умов Cargofy. Перевізник зобов’язаний ознайомитись з ними на Веб-сайті.

Заява про приєднання до публічного договору перевезення вантажів - документ, який акцептує публічну пропозицію перевезення вантажів та регламентує перелік транспортних засобів перевізника та вартість перевезення у розрізі усіх Договорів-Заявок.

Договір-Заявка - документ, автоматично сформований за допомогою Сервісів Cargofy, який містить всю інформацію стосовно надання послуги перевезення вантажів за маршрутом, надалі «Заявка».

Транспортний засіб - колісний транспортний засіб, який використовується для перевезення вантажів та є власністю Перевізника або перебуває у його володінні (користуванні) на законних підставах.

Вантаж - це будь-які товари та будь-якого роду предмети, що перевозяться транспортним засобом за цим Договором, за виключенням: товарів і предметів, обіг та (або) перевезення яких заборонено законодавством України (відповідних країн) та небезпечних вантажів і небезпечних відходів.

Вантажовідправник - особа, яка відправляє вантаж транспортним засобом Перевізника.

Вантажоодержувач - особа, якій доставляється вантаж транспортним засобом Перевізника.

Водій - представник Перевізника, фізична особа-підприємець - Перевізник, який (-а) керує транспортним засобом і має при собі посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії.

Внутрішні перевезення - перевезення вантажів територією України без перетину державного кордону України.

Міжнародні перевезення - це переміщення вантажів, що здійснюється за допомогою вантажного транспортного засобу і носить міжнародний характер.

Рейс - послуга перевезення вантажів за певним маршрутом, який визначений Договором-Заявкою у внутрішньому або міжнародному сполученні.

Особовий кабінет – елемент сервісу Cargofy, який містить конфіденційну інформацію Перевізника. Особовий кабінет Cargofy дозволяє переглядати історію перевезень із зазначенням протяжності маршруту, точками завантаження/вивантаження й вартістю. Також кабінет дозволяє оновити інформацію про відомості профілю.

Запізнення транспортного засобу - прибуття транспортного засобу з запізненням:

від 30 (тридцяти) хвилин до 1 (однієї) години від часу, вказаному у підтвердженій Заявці.

Тарифи - встановлена і розміщена на Веб-сайті інформація щодо вартості послуг Експедитора, вартості перевезення вантажу.

Понаднормовий простій - простій транспортного засобу при завантаженні (розвантаженні) понад 12 (дванадцяти) годин від часу прибуття (подачі) транспортного засобу під завантаження або розвантаження.

Способи оплати - будь-яка форма оплати, не заборонена законодавством України та визначена інформацією на Веб-сайті або у Договорі.

Тимчасово окуповані території України - окремі райони Донецької та Луганської областей, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь.

Норма списання - кількість пального у літрах, яке транспортний засіб в середньому витрачає при доставці вантажів у літній або зимовий період.

Мобільний додаток - мобільний додаток Каргофай Партнер, який можливо завантажити із Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wozward.tonadriver&hl=uk та є обов’язковим для використання водіями Перевізника..

Години роботи Експедитора - з 8 год 30 хв по 17 год 00 хв за київським часом з понеділка по п’ятницю, за виключенням святкових та неробочих днів, визначених законодавством України.

Інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Негайно - проміжок часу, який не є більшим 30 (тридцяти) хвилин.

Інші терміни використовуються у Договорі в значенні, визначеному Умовами користування Веб-сайтом.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Публічний Договір перевезення вантажів вважається укладеним з моменту отримання Експедитором від Перевізника підписаної Заяви про приєднання до публічного договору перевезення вантажів, що означає повне й безумовне прийняття (акцепт) цієї Оферти. Заява про приєднання до публічного договору перевезення вантажів повинна бути підписана Перевізником.

2.2 Перевізник на підставі погодженим Сторонами Договором-Заявкою зобов'язується здійснювати перевезення вантажів в порядку та на умовах, передбачених цим Договором та «Заявкою», а Експедитор зобов’язується надати Перевізнику інформацію щодо необхідності виконання внутрішніх чи міжнародних перевезень вантажу за «Заявкою» та сплатити вартість перевезення вантажу

Розмір оплати перевезень та перелік автотранспортних засобів зазначається в Заяві про приєднання до публічного договору перевезень вантажів і розраховується у сервісі Cargofy. Розмір оплати за перевезення розраховується в розрізі усіх виконаних Заявок на перевезення, й оплачується після підписання Перевізником Договору-Заявки, акту наданих послуг й надання Експедитору екземплярів ТТН та інших товаросупровідних документів по всім виконаним Рейсам за звітний період, вказаний в акті на поштову адресу Експедитора протягом 5-ти (п’яти) календарних днів.

2.3  У випадку наявності фактично здійснених перевезень та доступних до виплат коштів у сервісі Cargofy формується “Акт наданих послуг” . При цьому Акт може бути сформований і направлений Перевізнику при наявності повної й правдивої інформації для складання такого первинного документа.

2.4  Перевізник зобов’язується підписати Акт і передати його Експедитору протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання його від Експедитора, або в цей же строк направити мотивовані заперечення. Якщо в зазначений термін Акти не підписані Перевізником та / або не передані Експедитором й Експедитор не отримав заперечення, то послуги вважаються наданими належним чином, в повному обсязі й прийняті Перевізником. В такому разі не підписаний Перевізником Акт породжує такі ж права й обов’язки для Експедитора та Перевізника, як і підписаний.

2.5. Місце подачі та маршрут транспортного засобу зазначається Експедитором у Заявці. Виконання кожної Заявки підтверджується товарно-транспортною накладною.

2.6. На момент укладення цього договору транспортний засіб,  належить перевізнику, не закладений, не арештований, не є предметом позову третіх осіб. Перевізник не надає послуги перевезення вантажів на тимчасово окупованих територіях України.

2.7. Для цілей контролю якості Перевізник не заперечує та надає згоду на запис телефонних перемовин, що стосуються предмету даного Договору. Сторони Договору визнають юридичну силу зазначених телефонних розмов в обмеженому обсязі, а саме - матеріали записів телефонних розмов використовуються для вирішення спорів у позасудовому порядку, для вирішення спорів в судовому порядку - за бажанням Сторін Договору.

2.8. Перевізник надає згоду на отримання інформаційної розсилки від Експедитора на адреси електронної пошти зазначені в Особовому кабінеті Перевізника та в Заяві про приєднання.

2.9 При організації (виконанні) внутрішніх перевезень вантажів Сторони керуються:

Цивільним кодексом України;

Господарським кодексом України;

Законом України «Про транспорт»;

Законом України «Про автомобільний транспорт»;

Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність»;

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Законом України «Про дорожній рух»;

Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні;

Правилами дорожнього руху.

Іншими законами, транспортними кодексами та статутами та іншими нормативно-правовими, нормативними актами України, які регулюють перевезення вантажів та надання транспортно-експедиторських послуг та діють упродовж дії цього Договору.

2.10 При організації (виконанні) міжнародних перевезень вантажів Сторони керуються: Конвенцією про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ) (зі змінами, внесеними Протоколом від 05.07.1978 р.), якщо принаймні одна з країн пункту завантаження вантажу або пункту доставлення вантажу є учасником Конвенції; Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП); Європейською угодою про режим праці і відпочинку водіїв (ЕСТР); Європейською угодою про перевезення швидкопсувних вантажів. У випадку незастосування Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ) Сторони керуються положеннями цього Договору і законодавством України.

2.11 При виконанні внутрішніх та міжнародних перевезень Перевізник, водій керуються Інструкцією для водія. (Додаток № 2 до цього Договору).

2.12 Перевізник надає копії наступних документів:

Суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи: витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; першої, другої, останньої сторінок Статуту, та сторінок Статуту, які підтверджують повноваження виконавчого органу юридичної особи; довіреності ( наказу, протоколу Загальних Зборів, Акціонерів) на представника юридичної особи; документи, який засвідчують право власності ( перебування в управління або у користуванні) на транспортний засіб; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу(технічний паспорт); паспорту та посвідчення водія(-їв) транспортного засобу(-ів).

Суб'єкти підприємницької діяльності-фізичні особи-підприємці: витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; документи, який засвідчують право власності (перебування в управління або у користуванні) на транспортний засіб; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу(технічний паспорт); паспорту та посвідчення водія(-їв) транспортного засобу(-ів). Копії вищевказаних документів засвідчуються написом: «Згідно з оригіналом: Посада, найменування юридичної особи (прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи-підприємця), ініціали, прізвище представника юридичної особи, підпис представника юридичної особи (фізичної особи-підприємця), дата засвідчення, відбиток печатки, за наявністю».

2.13. Перевізник не здійснює перевезення вантажу на тимчасово окуповані території України.

2.14 Перевізник не має права залучати для виконання цього Договору третіх осіб без письмової згоди Експедитора.

2.15 Перевізник підтверджує, що користувач (-і) Веб-сайту, що пройшов (-ли) реєстрацію від імені Перевізника, є його повноважним (-ми) представником (-ами) з розміщення і виконання Заявки (далі – представник(-и), реєстраційні та контактні дані (номери телефонів та адреси електронної пошти представника (-ів) і ін.) вказані вірно та є офіційними відомостями про Перевізника.

2.16 Перевізник підтверджує компетенцію представників щодо взаємодії з Експедитором з питань, передбачених розділом 2 цього Договору, підписання від імені Перевізника Заявки та будь-яких інших документів, сформованих з використанням функціоналу Веб-сайту та здійснення інших комунікацій з Замовником. Перевізник своєчасно вносить зміни в відомості, розміщені в Особовому кабінеті щодо його повноважного (-их) представника (-ів) у разі їх зміни.

     3.  ДОГОВІР-ЗАЯВКА ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

3.1 Підставою для виконання перевезень вантажу є Договір-Заявка, підтверджена Перевізником. 3.2 Заявка може бути подана шляхом:

3.3 У разі подачі Заявки шляхом надання інформації за допомогою телефонного зв’язку або надсилання листа на електронну пошту Перевізника, останній надає згоду на створення від його імені Експедитором облікового запису (Особового кабінету) на Веб-сайті, якщо такий обліковий запис (Особовий кабінет) не було створено Перевізником самостійно до часу подачі такої Заявки.

3.4 Перевізник підтверджує Заявку у строк не пізніше 30 (тридцяти) хвилин з моменту її отримання, або у той же строк повідомляє Експедитору про неможливість виконати перевезення. 3.5 Повідомлення про підтвердження Заявки Перевізник надає у спосіб, передбачений цим Договором для обміну інформацією.

      4.  ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

4.1 Строк або термін доставки вантажу в пункт призначення визначається Заявкою.

4.2 Перевізник приймає вантаж від вантажовідправника в пункті завантаження і передає вантаж вантажоотримувачу в пункті призначення. Прийом здійснюється за кількістю товарних місць, зазначеною в товаросупровідних документах, за упаковкою вантажовідправника, бeз огляду і перевірки вмісту упаковки, на працездатність, внутрішню комплектність, наявності явних або прихованих дефектів, якості контрольних (фірмових) стрічок, чутливості до температурного впливу. Перевізник не проводить внутрішню перевірку вантажу за найменуванням і кількістю його вмісту та звірку з доданими документами вантажовідправника, якщо інше попередньо не узгоджене Перевізником з Експедитором.

4.3 До початку завантаження транспортного засобу Перевізник вимагає від вантажовідправника надання інформації про кількість, вагу вантажу як в цілому, так і в його частині, загальній вазі товарних місць та (або) кожного товарного місця, порядок їх комплектації та іншу інформацію, необхідну для виконання ним перевезення вантажу. До початку завантаження Перевізник повідомляє вантажовідправнику інформацію про допустимі норми і вимоги при завантаженні вантажу в транспортний засіб, допустиму схему (інструкцію) розміщення вантажу в транспортному засобі, в тому числі, але не виключно допустиму масу вантажу і (або) допустиме навантаження на вісі транспортного засобу та кожну з них, кріплення вантажу. Перевізник повинен бути присутнім при завантаженні вантажу у транспортний засіб та контролювати розміщення та кріплення вантажу. У разі незастосування вантажовідправником інформації Перевізника, вказаної у цьому пункті, Перевізник негайно не залишаючи місця завантаження сповіщає про це Експедитора та вносить відповідні зауваження в товаросупровідні документи. Зауваження до товарно-супровідних документів вносяться також у разі неможливості здійснення контролю кількості вантажних місць, ваги та (або) об’єму вантажу.

4.4 Тара та (або) упаковка вантажу повинні забезпечувати збереження його під час перевезення, завантаження, розвантаження та перевантаження. Якість, упаковка, маркування вантажів, що пред'являються до перевезення за цим Договором, повинні відповідати стандартам з пакування і правилам перевезення вантажів, що діють на території України та країн, на територію яких (з території яких, по території яких) буде перевозитись вантаж.

4.5 Перевізник має право відмовитися від перевезення вантажу або його частини, якщо при завантаженні були виявлені дефекти або пошкодження тари та (або) упаковки вантажу або вантаж упакований з порушенням вимог пункт 4.4. розділу 4 цього Договору. Про таку відмову Перевізник негайно сповіщає Експедитора.

4.6 По завершенні завантаження вантажу в транспортний засіб вантажовідправник і Перевізник проставляють необхідні позначки у всіх примірниках товарно-супровідних документів.

4.7 При здійсненні внутрішнього перевезення, по завершенні завантаження вантажу в транспортний засіб вантажовідправник передає Перевізнику комплекти документів на вантаж, що визначаються чинним законодавством України і характером вантажу. Вантажовідправник в обов'язковому порядку надає оформлену належним чином товарно-транспортну накладну (у встановленій кількості) за формою Додатку 7 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, або визначену іншим нормативним актом, який буде діяти на момент здійснення вантажоперевезень за цим Договором. Перевізник має право відмовитися від перевезення в разі відмови вантажовідправника надати необхідні документи, або їх кількість. Про таку відмову Перевізник негайно сповіщає Експедитора. При здійсненні міжнародного перевезення, по завершенні завантаження вантажу в транспортний засіб вантажовідправник передає Перевізнику комплекти документів на вантаж, що визначаються характером вантажу та надасть можливість Перевізнику безперешкодно доставити товар вантажоодержувачу та здійснити всі митні формальності в усіх країнах, територією яких буде перевозитись вантаж. Перевізник має право відмовитися від перевезення в разі відмови вантажовідправника надати комплекти необхідних документів на вантаж або їх кількість. Про таку відмову Перевізник повинен негайно сповістити Експедитора.

4.8 Перевізник повинен негайно сповістити Експедитора про початок наднормового простою, який стався не з вини Перевізника, та про всі інші події, дії (бездіяльність) вантажовідправника, вантажоодержувача, третіх осіб, які заважають, ускладнюють, роблять неможливим завантаження вантажу в транспортний засіб, здійснення перевезення та видачі вантажу вантажоодержувачу.

4.9 Перевізник видає вантаж уповноваженій вантажоодержувачем особі, перевіривши повноваження особи та її особу (документ, що посвідчує особу). У разі виявлення будь-яких невідповідностей, негайно сповіщає Експедитора.

4.10 Перевізник, у разі відмови вантажоодержувача прийняти вантаж (частину вантажу), негайно сповіщає про це Експедитора. Якщо відмова вантажоодержувача від прийому вантажу пов'язана з порушенням Перевізником умов цього Договору, то повернення вантажу особі, яка подала Заявку або третій особі за визначенням особи, яка подала Заявку здійснюється за рахунок Перевізника в строк, додатково погоджений Сторонами Договору.

4.11 Мобільний додаток передає координати Перевізника Експедитору. Особа, яка подала Заявку може дізнатися про стан перевезення вантажу за допомогою Особового кабінету або чату на Веб-сайті.

4.12 Упродовж 14 (чотирнадцяти) днів з дня доставки вантажу вантажоодержувачу Перевізник надсилає (видає) Експедитору:

рахунок (рахунок-фактуру) на оплату;

акт приймання-передачі послуг;

оригінали товарно-супровідних документів на перевезення.

Оригінали товарно-супровідних документів надаються Експедитору, якщо особа, яка подала Заявку не є вантажоодержувачем вантажу. У разі надання вищевказаних документів, які не відповідають вимогам з їх складання, такі документи Експедитором не приймаються та оплати за ними не здійснюються до моменту надання належних документів.

4.13 Особа, яка подала Заявку та Перевізник визначають перелік документів, пов’язаних з виконанням перевезення та строки їх надання Перевізником.

   

      5.  ОПЛАТА ПОСЛУГ, ОПЛАТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

5.1 Перевізник самостійно обирає умови оплати Експедитору за цим Договором серед:

5.1.1  відсотку від обороту;

5.1.2 фіксованої суми за кожну підтверджену Заявку.

Розмір відсотків, платежу або фіксованої суми визначається Тарифами Експедитора. Перевізник має право змінювати обрану ним умову оплату один раз на календарний місяць. Така зміна набирає чинність з 1 (першого) числа місяця, наступного за місяцем зміни.

5.2 Оплата Експедитору здійснюється Перевізником шляхом розрахунку за допомогою захищеного платіжного шлюзу у момент підтвердження Заявки Перевізником або оплати в безготівковій формі рахунку (рахунку-фактури) Експедитора.

5.3 Розмір оплати за перевезення вантажу Перевізником визначається Заявою про приєднання та Договором-Заявкою.

5.4 Оплата за перевезення вантажу Перевізником здійснюється особою, яка подала Заявку.

5.5 Оплата за перевезення вантажу Перевізником складається з:

5.5.1 ціни за пробіг транспортного засобу з вантажем;

5.5.2 ціни за пробіг транспортного засобу без вантажу;

5.5.3 вартості використання додаткового обладнання.

5.6 Підставою для оплати перевезення вантажу Експедитором є:

5.6.1 рахунок (рахунок-фактура) на оплату Перевізника;

5.6.2 акт приймання-передання послуг,

5.6.3 оригінали товарно- супровідних документів на вантаж – для остаточного розрахунку;

5.7 Оплата за перевезення вантажу Перевізником здійснюється: упродовж 5 (п’яти) днів з моменту надання Перевізником повного пакету документів по здійсненому перевезенні за певним маршрутом. Оплата може бути затримана у разі не підписанням перевізником Акту наданих послуг. Певні умови оплати послуг визначаються Договором заявкою та Заявою про приєднання. 5.8 Оплата за перевезення вантажу Перевізником здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на його поточний рахунок.

5.9 Оплати за цим Договором здійснюється у національній валюті України при внутрішніх перевезеннях та у доларах, євро, або злотих при міжнародних.

5.10 На дату виникнення податкових зобов’язань Перевізник – платник податку на додану вартість зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у строки, визначені Податковим кодексом України.

5.11 Згідно з Платіжним періодом (кожні 14 (чотирнадцять) днів) й у випадку наявності здійснених операцій та доступних до виплат коштів Експедитор формує “Акт наданих послуг” та “Акт звірення стану розрахунків”. При цьому Акт може бути сформований і направлений Перевізнику при наявності повної й достовірної інформації для складання такого первинного документа. Також незалежно від платіжного періоду Перевізник може зробити запит на дострокове формування “Акту наданих послуг” повідомивши про це Експедитора. Виходячи з цього платіжний період буде рахуватися з дня наступного після дати складання “Акту наданих послуг” сформованого за запитом Перевізника.

        6.   ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1 Перевізник зобов'язаний:

6.1.1 Бути авторизованим в мобільному додатку та мати активний пакет даних Інтернет з моменту отримання вантажу у вантажовідправника до моменту передачі вантажу вантажоодержувачу.

6.1.2 Своєчасно подати для завантаження транспортний засіб: у місце завантаження, визначене у Заявці; у технічно справному стані, комплектний, з технічно справним обладнанням, якщо таке обладнання передбачено Заявкою або необхідно за характером вантажу; з доступними місцями для пломбування, якщо пломбування передбачено Заявкою; придатний для перевезення вантажу, вказаному у Заявці.

6.1.3 При здійсненні перевезення, що вимагає спеціального температурного режиму, надавати транспортний засіб, обладнаний контрольно- вимірювальним пристроєм, що вимірює і записує температуру в транспортному відсіку протягом усього часу перевезення. Пристрій повинен дозволяти пред'явити результати вимірювань Експедитору в цифровому або друкованому вигляді. Спеціальний температурний режим встановлюється не пізніше ніж за 30 хвилин до моменту подачі транспортного засобу під завантаження, під час виконання перевезення і до передачі вантажу вантажоодержувачу, якщо інше не передбачено Заявкою.

6.1.4 При здійсненні перевезення харчових продуктів забезпечити відповідність транспортного засобу відповідним санітарним нормам; транспортний засіб повинен бути чистим, без сторонніх харчових і технічних запахів, з справним обладнанням (в т.ч. рефрижератором), підлогою, фургоном або тентом.

6.1.5 Надати вантажовідправнику довіреність, паспорт, посвідчення водія транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) і напівпричепу, діючу медичну книжку з відміткою психолога і нарколога і діючу довідку про проведення санітарної обробки автотранспорту. У разі здійснення перевезення продуктів харчування, забезпечити наявність в транспортному засобі халату, шапочки і бахіл, які відповідають санітарним вимогам. 6.1.6 Негайно сповістити Експедитора про початок наднормового простою не з його вини та про всі інші події, дії (бездіяльність) вантажовідправника, вантажоодержувача, третіх осіб, які заважають, ускладнюють, роблять неможливим завантаження вантажу в транспортний засіб, здійснення перевезення та видачі вантажу вантажоодержувачу.

6.1.7 Надати Експедитору документальне підтвердження понаднормового простою під час завантаження, розвантаження транспортного засобу.

6.1.8 Організувати перевалку вантажу у випадках аварій, дорожньо-транспортних пригод, несправності транспортного засобу, яка сталась під час здійснення перевезення вантажу, які заважають, ускладнюють, роблять неможливим здійснення перевезення вантажу.

6.1.9 Зберігати вантаж з моменту його завантаження в транспортний засіб до моменту видачі вантажу вантажоодержувачу.

6.1.10 Негайно сповістити Експедитора про факт виявлення недостачі, пошкодження (псування), або втрати вантажу, не підписуючи актів або інших документів та діяти у відповідності до вказівок такої особи.

6.1.11 Своєчасно доставити вантаж вантажоодержувачу.

6.1.12 Видавати вантаж уповноваженій вантажоодержувачем особі, перевіривши повноваження особи та її особу (документ, що посвідчує особу). У разі виявлення будь-яких невідповідностей, негайно сповіщати про це Експедитора.

6.1.13 У разі відмови вантажоодержувача прийняти вантаж, негайно сповістити про це Експедитора. Повернути вантаж у випадках, передбачених цим Договором.

6.1.14 Відшкодувати документально підтверджені збитки, завдані діями (бездіяльністю) Експедитору, вантажовідправнику, вантажоодержувачу.

6.1.15 Повернути грошові кошти за вимогою Експедитора на підставах, визначених цим Договором 6.1.16 Ознайомити водія (-їв) з умовами цього Договору, забезпечити та гарантувати виконання ними цих умов. Нести відповідальність за дії (бездіяльність) водія (-їв), що призвели до порушення умов цього Договору.

6.1.17 Гарантувати (забезпечити) наявність у водія (-їв) під час завантаження, виконання перевезень та розвантаження вантажу увімкнений, заряджений та в робочому стані смартфон із операційною системою Android або iOS із встановленим, запущеним та авторизованим під логіном та паролем певного водія мобільним додатком Cargofy Partner / Каргофай Партнер.

6.1.18 Не розголошувати інформацію, що стала відома під час виконання зобов’язань за цим Договором, без дозволу Експедитора.

6.1.19 Кожні 14 (чотирнадцять) календарних днів підписувати “Акт наданих послуг”.

6.1.20 Не вчиняти дій, які можуть зашкодити Експедитору або його репутації.

6.1.21 Виконувати інші зобов'язання за цим Договором.

6.2 Перевізник має право:

6.2.1 Вимагати від Експедитора належного виконання зобов’язань за цим Договором.

6.2.2 Вимагати від Експедитора усунення недоліків у роботі Веб-сайту.

6.2.3 Змінювати пароль для доступу до Особового кабінету на Веб-сайті без обмеження кількості таких змін, поповнювати свій баланс коштів на Веб-сайті.

6.2.4 Отримувати консультації та технічну підтримку від Експедитора з роботи Веб-сайту.

6.2.5 На оплату Експедитором вартості перевезення вантажу на умовах, визначених цим Договором.

6.2.6 Відмовитись від завантаження та (або) перевезення у випадках, передбачених цим Договором. 6.2.7 Запитувати у Експедитора інформацію, необхідну для виконання своїх обов'язків за цим Договором

6.2.8 Зробити запит на “Акт наданих послуг” після здійсненого перевезення.

6.3 Експедитор зобов'язаний: 

6.3.1 Надати Перевізнику доступ до Веб-сайту, забезпечити можливість створення на Веб-сайті Особового кабінету, використання логіну і паролю для доступу до Особового кабінету через глобальну мережу Інтернет, забезпечити безперебійну роботу Веб-сайту, надавати консультації та технічну підтримку Перевізнику з роботи Веб-сайту.

6.3.2 Відображати в Заявці, що розміщується на Веб-сайті та у мобільному додатку актуальну та достовірну інформацію.

6.3.3 Негайно повідомляти Перевізника про скасування (зміну) Заявки.

6.3.4 Сплатити Перевізнику, у разі належного виконання ним умов Заявки, плату за здійснення перевезення вантажу.

6.3.5 Не розголошувати інформацію, що стала відома під час виконання зобов’язань за цим Договором, без дозволу Перевізника.

6.3.6 Не вчиняти дій, які можуть зашкодити Перевізнику або його репутації. Забезпечити збереження персональних даних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, одержаних за допомогою  Веб-сайту, відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3.7 Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.

6.4 Експедитор має право:

6.4.1 Вимагати від Перевізника належного виконання зобов’язань за цим Договором.

6.4.2 На отримання оплати від Перевізника за послуги з надання інформації.

6.4.3 На відшкодування збитків, завданих Постійним перевізником та стягнення з нього неустойки. 6.4.4 У відповідності до умов цього Договору, скасувати (змінити) Заявку.

6.4.5 Внести зміни та доповнення до цього Договору, розмістивши нову редакцію на Веб-сайті.

6.4.6 Вимагати належного ведення документообігу у сервісах Cargofy.

        7.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 Перевізник за порушення строку підтвердження Заявки, строку відмови від виконання перевезення, передбачених пунктом 3.4 розділу 4 цього Договору, строку скасування Заявки, передбаченого пунктом 3.8 розділу 3 цього Договору сплачує Експедитору штраф в розмірі 1000,00 грн. (однієї тисячі гривень).

7.2 Перевізник за порушення підпункту 6.1.1, 6.1.16, 6.1.17 пункту 6.1 розділу 6 цього Договору сплачує Експедитору штраф у розмірі 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок) за кожен випадок порушення.

7.3 Перевізник за запізнення транспортного засобу сплачує Експедитору штраф у розмірі 1 (одного) % вартості перевезення за Заявкою.

7.4 Перевізник за неприбуття транспортного засобу сплачує Експедитору штраф у розмірі 10 (десяти)% вартості перевезення за Заявкою.

7.5 У разі порушення температурного режиму Перевізником він відшкодовує Експедитору збитки у розмірі вартості вантажу та вартості витрат Експедитора, пов’язаних з організацією перевезення вантажу, у тому числі витрат особи, яка подала Заявку. Строк відшкодування – 14 (чотирнадцять) днів з дня отримання вимоги Експедитора.

7.6 Перевізник за порушення вимог підпункту 6.1.5. пункту 6.1 розділу 6 цього Договору сплачує Експедитору штраф у розмірі 0,1(однієї десятої) % вартості перевезення за Заявкою.

7.7 За порушення вимог підпунктів 6.1.6 та 6.1.8 пункт 6.1 розділу 7 цього Договору, Перевізник сплачує Експедитору штраф у розмірі 10 (десяти) % вартості перевезення за Заявкою.

7.8 У разі втрати, пошкодження (псування), недостачі вантажу, у тому числі при дорожньо-транспортній пригоді, Перевізник відшкодовує Експедитору вартість втраченого, пошкодженого (зіпсованого), відсутнього вантажу. Вартість вантажу визначається на підставі товарно-супровідних документів, а у разі відсутності вартості вантажу у товарно-супровідних документах – за ціною на подібний або аналогічний вантаж, яка склалася у регіоні вантажоодержувача. Строк відшкодування – 14 (чотирнадцять) днів з дня отримання вимоги Експедитора. Вимоги цього пункту застосовуються до випадку пожеж. Вимоги цього пункту застосовуються до випадку протиправних дій щодо вантажу. Вимоги цього пункту застосовуються до випадку конфіскації вантажу (частини вантажу) уповноваженими органами відповідної країни, яка сталась з вини Перевізника. Вимоги цього пункту застосовуються до випадку видачі вантажу Перевізником не уповноваженій особі у разі пред’явлення претензій особи, яка подала Заявку.

7.9 Перевізник відшкодовує Експедитору збитки, завдані невиконанням, неналежним виконанням зобов’язань за цим Договором.

7.10 За понаднормовий простій транспортного засобу з вини Перевізника, він сплачує Експедитору штраф у розмірі 250, 00 грн. (двісті п’ятдесят гривень) за кожну добу наднормового простою. За понаднормовий простій транспортного засобу не з вини Перевізника, Експедитор сплачує Перевізнику штраф у розмірі 250, 00 грн. (двісті п’ятдесят гривень) за кожну добу наднормового простою.

7.11 У разі нездійснення повернення вантажу, передбачене підпунктом 6.1.13 пункту 6.1 розділу 6 цього Договору, Перевізник відшкодовує Експедитору вартість вантажу та збитки, завдані нездійсненням повернення вантажу.

7.12 Експедитор відшкодовує Перевізнику вартість документально підтверджених витрат, понесених останнім, у разі скасування Експедитором Заявки (внесення змін до Заявки, які призвели до додаткових витрат Постійного перевізника), якщо Перевізник своєчасно почав виконувати Заявку. Строк відшкодування визначається Сторонами цього Договору.

7.13 За несвоєчасну оплату належно виконаного перевезення вантажу за Заявкою, Експедитор сплачує Перевізнику пеню у розмірі облікової ставки НБУ, яка діяла у період прострочки платежу, за кожен день прострочки.

7.14 Стягнення неустойки та (або) збитків є правом Сторони цього Договору.

7.15 Особа, яка подала Заявку та Перевізник визначають розмір неустойки, підстави для її нарахування (стягнення) та порядок її сплати

       8.   ФОРС-МАЖОР 

8.1 Сторона звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо вона доведе, що таке порушення відбулось у результаті дій форс-мажорних обставин за умови, що їх настання посвідчено Торгово-Промисловою Палатою або іншим компетентним органом країни, де настали обставини форс-мажор.

8.2 Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі розуміється непереборна сила (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки і тому подібне), біди біологічного, техногенного і антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії і тому подібне), обставини суспільного життя (війна, військові дії, блокади, суспільні хвилювання, прояви тероризму, масові страйки і локаути бойкоти і тому подібне), дорожньо-транспортну пригоду, за відсутності провини Перевізника, перекриття дороги, чергах на митних переходах, видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади або місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні або обмежуючі заходи цих органів, які роблять неможливим виконання сторонами цього договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню).

8.3 Сторона, яка має намір посилатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно з урахуванням характеру існуючих перешкод повідомити іншу сторону про наявність форс-мажорних обставин і їх вплив на виконання цього Договору.

8.4 Якщо у зв'язку з форс-мажорними обставинами і (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває впродовж одного місяця, договір повинен бути розірваний за письмовою заявою будь-якої Сторони.

      9.  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ

9.1 Способами обміну інформацією за цим Договором між Сторонами є: електронна пошта; факсимільний зв'язок; поштове відправлення; кур'єрська доставка; телефонний зв'язок; SMS повідомленнями.

9.2 Сторона, яка направила документи за цим Договором електронною поштою або факсимільним зв’язком на письмову вимогу іншої Сторони направляє документ поштовим відправленням або кур'єрською доставкою упродовж 7 (семи) днів з дня отримання письмової вимоги. До отримання оригіналу документу документ, отриманий за допомогою електронної пошти або факсимільного зв’язку є належним і допустимим доказом у суді, арбітражі і не можуть визнаватися недійсними на підставі відсутності оригіналу і підписання документів неуповноваженою особою.

9.3 Електронний обмін інформацією здійснюється Сторонами: за допомогою електронної пошти; шляхом розміщення інформації в Особовому кабінеті. повідомленнями у чаті Веб-сайту.

9.4 Електронний обмін інформацією за допомогою електронної пошти здійснюється за електронними адресами (доменними іменами): Експедитора: [email protected] Електронна адреса (доменне ім’я) Постійного перевізника вказана у Договорі-Заявці та Заві про приєднання до цього Договору.

9.5 Сторони використовують наступні аналоги підписів та печаток:

1)електронний підпис-ідентифікацію Сторони, як автора та/або підписувача електронного документа виступає її електронна адреса та/або її доменне ім’я згідно Застереження, вказані у будь-якому місці електронного листа. Паперове відтворення (роздруківка) листування електронною поштою (прінтскрін) є належним і допустимим письмовим доказом в суді. 2)Електрофотокопію печатки та підпису Сторони, що міститься у будь-якому документі, якими обмінюються Сторони, є аналогом її печатки та підпису уповноваженої особи

9.6 Вважається, що передачу та підписання будь-яких документів від імені Сторін (-ни) Договору здійснюють уповноважені особи, всі негативні наслідки несанкціонованих дій третіх осіб щодо використання аналогів підписів Сторін (-ни) та тягар доведення обставини наявності таких несанкціонованих дій несе Сторона, від імені якої були здійснені такі дії.

9.7 Датою отримання Стороною інформації є:

1)при поштовому відправленні - дата на поштовому штемпелі відділення зв'язку Сторони-одержувача інформації;

2)при електронному відправленні - дата і час, коли відправлення не може бути скасовано особою, яка його відправила та (або) розміщення відповідної інформації, документу на Веб-сайті. У випадку неотримання підтвердження про отримання електронного повідомлення упродовж 3- х днів з дати його відправлення, воно вважається одержаним адресатом. Електронний документ вважається прийнятим також у випадку здійснення адресатом фактичних дій на виконання положень, які в ньому містяться.

9.8 Кожна із Сторін цього Договору зобов'язана негайно повідомити іншу сторону про зміну своїх адрес, банківських реквізитів, а також номерів телефонів, факсів та адрес електронної пошти.

9.9 Будь-яка передача інформації вважається здійсненою та одержаною іншою Стороною цього Договору, навіть за умови їх повернення без отримання, якщо Сторона-відправник не була повідомлена про зміни реквізитів Сторони Одержувача.

       10.   СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1 Цей Договір набирає чинність у момент його акцептування Перевізником шляхом підписання Заяви про приєднання до публічного договору перевезення вантажів та діє до моменту відкликання оферти Перевізником.

10.2 Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою сторін. Також він може бути розірваний за ініціативою однієї Сторони в разі порушення іншою Стороною вимог цього Договору та / або умов роботи сервісу Cargofy. У цьому випадку Договір вважається розірваним з моменту повідомлення Сторони, яка допустила відповідне порушення, про таке розірвання.

      11.   ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

11.1 Усі спори та розбіжності за цим Договором вирішуються Сторонами Договору шляхом переговорів.

11.2 У разі неможливості вирішення спорів та розбіжностей шляхом переговорів, Сторона Договору, яка вважає, що її права або законні інтереси порушені, має право звернутися до іншої Сторони Договору з письмовою претензією. Вимоги до претензії та розгляду претензії визначені Господарським кодексом України.

11.3 Не врегульований у досудовому порядку спір або розбіжність, можуть бути передані на розгляд господарського суду у відповідності до територіальної юрисдикції (підсудність).

 

       12.   ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Перевізник – фізична особа-підприємець, ознайомлений з вимогами Закону України «Про захист персональних даних», надає згоду Експедитору на: збір його персональних даних, впорядкування персональних даних в електронній формі та (або) у формі картотек персональних даних, накопичення персональних даних в електронній формі та (або) у формі картотек персональних даних, обробку персональних даних в електронній формі та (або) у формі картотек персональних даних,зміну визначеної мети обробки персональних даних, зберігання персональних даних в електронній формі та (або) у формі картотек персональних даних, поширення персональних даних в електронній формі та (або) у формі картотек персональних даних, не повідомлення про передачу його персональних даних, якщо Замовник та третя особа дотримуються вимог діючого законодавства. Мета збирання персональних даних: ведення обліку господарських правовідносин, підготовки до умов законодавства статистичної, адміністративної, бухгалтерської, податкової, фінансової іншої інформації з питань, що пов’язані з господарськими правовідносинами суб'єкта персональних даних та Експедитора, надання відомостей третім особам з додержанням вимог діючого законодавства.

   

       13.   ГАРАНТІЇ 

13.1 Перевізник гарантує, що має правоздатність і дієздатність, необхідні для укладення цього договору, має всі необхідні дозволи, передбачені цивільним і господарським законодавством, необхідні дня здійснення зобов’язань за цим Договору.

13.2 Перевізник - юридична особа гарантує, що він: зареєстрований в державних органах на чинні (не втрачені, не підроблені) документи; не зареєстрований (перереєстрований) в органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління неіснуючим, померлим, безвісно зниклим особам; створений з наміром здійснювати фінансово-господарську діяльність, зареєстрований (перереєстрований) і проводить фінансово- господарську діяльність з відома і згоди засновників і призначених в законному порядку керівників; його Статутом (положенням) передбачений відповідний вид економічної діяльності, який дозволяє йому здійснювати перевезення вантажів. Перевізник – фізична особа-підприємець гарантує, що він: зареєстрований в державних органах на чинні (не втрачені, не підроблені) документи; не зареєстрований (перереєстрований) в органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління неіснуючим, померлим, безвісно зниклим особам; створений з наміром здійснювати фінансово-господарську діяльність, зареєстрований (перереєстрований) і проводить фінансово- господарську діяльність; обрав відповідний вид економічної діяльності, який дозволяє йому здійснювати перевезення вантажів.

13.3 Перевізник – юридична особа гарантує, що його посадові особи, які акцентують цей Договір або інші документи за цим Договором, не перебувають на тимчасово окупованій території України.

13.4 Перевізник гарантує, що має майно, управлінський та технічний персонал тощо, необхідні для виконання зобов’язань за цим договором.

13.5 Перевізник - юридична особа гарантує, що відносно його посадових осіб не порушено кримінальних справ за статтями 191, 212, 258-5 Кримінального кодексу України.

13.6 Перевізник гарантує, що не є вигодонабувачем у взаємовідносинах з фіктивними та т.п. підприємствами та не здійснює безтоварних операцій, ризикових операцій.

13.7 Перевізник гарантує, що сплачує податки та здає податкові декларації, фінансову звітність, передбачені законодавством України.

      14. РЕКВІЗИТИ ЕКСПЕДИТОРА

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА»

Юридична адреса: Україна, 03056, місто Київ, вул.Борщагівська, будинок 154, офіс 2

Тел./факс: (04333) 4-02-20

Ел. пошта: [email protected]

п/р UA943510050000026000879060883 в АТ "УКРСИББАНК"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44010547

Платник ПДВ: так

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ: 440105426590

Система оподаткування: Загальна система оподаткування