ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

оренди транспортного засобу з екіпажем

(фрахтування на час)

Редакція від 17.12.2020

 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (далі - "Оферта") ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА»  (ідентифікаційний код: 44010547, яке розташоване за адресою: Україна, 03056, місто Київ, вул.Борщагівська, будинок 154, офіс 2) в особі директора Возняк Стах Івановича (далі - "Орендар"), яка адресована невизначеному колу осіб, укласти договір оренди транспортного засобу з екіпажем (фрахтування на час) (далі - "Договір") на викладених в цій Оферті умовах, включаючи всі її додатки.

1.2. Орендар публікує цей Публічний договір (оферту) на вебсайті https://ukrtrans.net. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті: https://ukrtrans.net.

1.3. Відповідно до статей 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України, цей Договір є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-який суб’єкт господарської діяльності (Орендодавець) зобов'язується виконувати умови цього Договору, доповнень і додатків до нього.

1.4. Орендар залишає за собою право вносити зміни в Оферту (в тому числі в опис послуг, тарифів, порядку оплати) і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення оновленої редакції Оферти на сайті відповідно до положень п. 1.2. цієї Оферти, якщо інше не зазначено в Оферті.

1.5. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

Торгова марка (або Бренд) — знаки для товарів і послуг “Каргофай”, “Cargofy”, “Каргофай Партнер”, “Cargofy Partner”, “Тона”, “TONA”, “Возвард”, “Wozward”, що на законних підставах використовуються Орендарем при здійсненні підприємницької діяльності

Орендодавець - суб’єкт підприємницької діяльності – резидент України, який надає Орендарю транспортний засіб у тимчасове володіння та платне користування, а також надає Орендарю своїми силами послуги по керуванню транспортом і його технічній експлуатації.

Орендар - суб’єкт підприємницької діяльності – резидент України, який зобов'язується прийняти в тимчасове володіння та користування транспортний засіб під керуванням екіпажу (водія) Орендодавця і зобов'язується сплачувати Орендодавцю орендну плату.

Сервіси Cargofy - мобільні додатки, вебсайти, контент, продукти й послуги або отримання доступу до них, які дають змогу користувачам платформи організовувати й планувати перевезення та/або надання логістичних послуг відповідно до правил та умов Cargofy. Орендодавець зобов’язаний ознайомитись з ними на вебсайті.

Вебсайт - сукупність інформаційних ресурсів, електронних документів, електронних даних, програмних та апаратних засобів, що забезпечують доступ Орендодавця до інформаційних ресурсів та інформаційних послуг Орендаря в мережі Інтернет з використанням доменного імені (унікальної адреси) «https://ukrtrans.net» (в т.ч. також за допомогою інших доменних імен, що перенаправляють на https://ukrtrans.net).

Заява про приєднання – документ, який акцептує публічну пропозицію оренди транспортного засобу з екіпажем (фрахтування на час) та регламентує перелік автотранспортних засобів й розмір орендної плати, узгоджений з Орендодавцем на умовах визначених цією Офертою.

Договір-заявка - документ, автоматично сформований за допомогою Сервісів Cargofy, який містить всю інформацію стосовно надання послуги оренди транспортного засобу з екіпажем за маршрутом, надалі «Заявка».

Особовий кабінет – елемент сервісу Cargofy, який містить конфіденційну інформацію Орендодавця. Особовий кабінет Cargofy дозволяє переглядати історію перевезень із зазначенням протяжності маршруту, точками завантаження/вивантаження й вартістю. Також кабінет дозволяє оновити інформацію про відомості профілю.

Транспортний засіб - колісний транспортний засіб, який орендується для перевезення вантажів та є власністю Орендодавця або перебуває у його володінні (користуванні) на законних підставах.

Вантаж - будь-які товари та будь-якого роду предмети, що перевозяться транспортним засобом за цією Офертою за виключенням: товарів і предметів, обіг та (або) перевезення яких заборонено законодавством України; небезпечних вантажів та небезпечних відходів.

Вантажовідправник - особа, яка відправляє вантаж транспортним засобом Орендодавця.

Вантажоодержувач - особа, якій доставляється вантаж транспортним засобом Орендодавця.

Водій (або Екіпаж) - працівник Орендодавця, який (-а) керує транспортним засобом і має при собі посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії.

Рейс (або Угода) - послуга оренди транспортного засобу з екіпажем для перевезення вантажів територією України без перетину державного кордону України згідно з прийнятою Заявкою.

Габаритно-ваговий контроль — контроль за проїздом великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування, який включає перевірку відповідності габаритно-вагових параметрів таких транспортних засобів установленим законодавством параметрам і нормам, наявності дозволу на рух за визначеними маршрутами, а також дотримання визначених у дозволі умов та режиму руху транспортних засобів;

Способи оплати - будь-яка форма оплати, не заборонена законодавством України та визначена інформацією у Заявці.

Платіжний період - період часу який становить 14 (чотирнадцять) днів, протягом якого складається акт прийняття послуг, а також акт звірки взаєморозрахунків на підставі, яких здійснюється оплата. Акти складаються лише у випадку, якщо у Орендодавця в звітний період були наявні операції.

Тимчасово окуповані території України - окремі райони Донецької та Луганської областей, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь.

Мобільний додаток - мобільний додаток Каргофай Партнер, який можливо завантажити із Google Play Store - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wozward.tonadriver&hl=uk та є обов’язковим для використання водіями Орендодавця.

Години роботи Орендаря - з 8 год 30 хв по 17 год 00 хв за київським часом з понеділка по п’ятницю, за виключенням святкових та неробочих днів, визначених законодавством України.

Інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Негайно - проміжок часу, який не є більше ніж 30 (тридцяти) хвилин.

У разі відсутності однозначного трактування термінів у цій Оферті, Сторони будуть керуватися трактуванням термінів, які використовуються на Сайті відповідно до чинного законодавства України.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Публічний Договір оренди транспортного засобу з екіпажем вважається укладеним з моменту отримання Орендарем від Орендодавця підписаної Заяви про приєднання до публічного договору оренди транспортного засобу з екіпажем (фрахтування на час), що означає повне й безумовне прийняття (акцепт) цієї Оферти. Заява про приєднання до публічного договору оренди транспортного засобу з екіпажем (фрахтування на час) повинна бути підписана Орендодавцем

2.2. Оренда діє лише в межах виконання Заявок до цього Договору. Об'єктами оренди за цим договором є вантажні транспортні засоби. Орендодавець засвідчує, що має право подавати даний транспорт в оренду (суборенду) Орендарю.

2.3. Розмір орендної плати та перелік автотранспортних засобів зазначається в Заяві про приєднання до публічного договору оренди транспортного засобу з екіпажем (фрахтування на час) і розраховується у сервісі Cargofy. Розмір оплати за оренду розраховується в розрізі усіх виконаних Заявок на оренду, й оплачується після підписання Орендодавцем акту наданих послуг й надання Орендодавцем екземплярів ТТН та інших товаросупровідних документів по всім виконаним Рейсам за звітний період вказаний в акті на поштову адресу Орендаря протягом 5-ти (п’яти) календарних днів.

2.4. Згідно з Платіжним періодом (кожні 14 (чотирнадцять) днів)  й у випадку наявності здійснених операцій та доступних до виплат коштів Орендар формує Акт наданих послуг” та “Акт звірення стану розрахунків”. При цьому Акт може бути сформований і направлений Орендодавцю при наявності повної й достовірної інформації для складання такого первинного документа. Також незалежно від платіжного періоду Орендодавець може зробити запит на дострокове формування “Акту наданих послуг” повідомивши про це Орендаря. Виходячи з цього  платіжний період буде рахуватися з дня наступного після дати складання “Акту наданих послуг” сформованого за запитом Орендодавця.

2.5. Орендодавець зобов’язується підписати Акт і передати його Орендарю протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання його від Орендаря, або в цей же строк направити мотивовані заперечення. Якщо в зазначений термін Акти не підписані Орендодавцем та / або не передані Орендарю й Орендар не отримав заперечення, то послуги вважаються наданими належним чином, в повному обсязі й прийняті Орендодавцем. В такому разі не підписаний Орендодавцем Акт породжує такі ж права й обов’язки для Орендаря та Орендодавця, як і підписаний.

2.6. Транспортний засіб орендується в цілях перевезення вантажів по Україні.

Транспортний засіб передається Орендарю за його Заявкою не пізніше 6 (шести) годин після її отримання Орендодавцем. Місце подачі та маршрут транспортного засобу зазначається Орендарем у Заявці. Виконання кожної Заявки підтверджується товарно-транспортною накладною.

2.7. На момент укладення цього договору транспортний засіб, що здається в оренду, належить Орендодавцю, не закладений, не арештований, не є предметом позову третіх осіб.

Орендодавець не надає послуги оренди на тимчасово окупованих територіях України.

2.8. Для цілей контролю якості Орендодавець не заперечує та надає згоду на запис телефонних перемовин, що стосуються предмету даного Договору. Сторони Договору визнають юридичну силу зазначених телефонних розмов в обмеженому обсязі, а саме - матеріали записів телефонних розмов використовуються для вирішення спорів у позасудовому порядку, для вирішення спорів в судовому порядку - за бажанням Сторін Договору.

2.9. Орендодавець надає згоду на отримання інформаційної розсилки від Орендаря на адреси електронної пошти зазначені в Особовому кабінеті Орендодавця та в Заяві про приєднання.

 1. ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЙСІВ

3.1. Підставою для оренди є «Заявка», отримана Орендодавцем від Орендаря у сервісі Cargofy та на електронну пошту зазначену в Заяві про приєднання або в Особовому кабінеті Орендодавця.

Орендар надає Заявку Орендодавцю і якщо екіпаж Орендодавця не відмовляється протягом 30 хв, то Заявка вважається прийнятою до виконання.

3.2. Орендодавець повідомляє Орендарю про неможливість виконати перевезення у строк не пізніше 30 (тридцяти) хвилин з моменту отримання Заявки, інакше Заявка вважається прийнятою до виконання.

3.3. Повідомлення про неможливість виконання Заявки Орендодавець надає у спосіб, передбачений цим Договором для обміну інформацією. Заявка може бути скасована Орендарем або до неї можуть бути внесені зміни до початку її виконання Орендодавцем.

3.4. Не скасована Заявка, від якої не відмовився Орендодавець є обов’язковою для виконання.

3.5. Екіпаж Орендодавця зобов'язаний встановити мобільний додаток Cargofy Partner, згідно з показниками якого Орендар буде розраховувати точний пробіг згідно з Заявками на оренду. Для встановлення додатку в екіпажу має бути смартфон на операційній системі Andorid (не нижче 6-ої версії), в справному та зарядженому стані та з доступом до мобільного інтернету для обміну даними.

 1. ВИКОНАННЯ РЕЙСІВ

4.1. Термін подачі транспортного засобу та маршрут визначається Заявкою.

4.2. Орендодавець направляє екіпаж, який має бути кваліфікованим для виконання перевезення вантажу за дорученням Орендаря. Екіпаж здійснює приймання вантажу за кількістю товарних місць зазначених в товарно-супровідних документах, за упаковкою вантажовідправника, без огляду і перевірки вмісту упаковки, на працездатність, внутрішню комплектність, наявності явних або прихованих дефектів, якості контрольних (фірмових) стрічок, чутливості до температурного впливу. Орендодавець не проводить внутрішню перевірку вантажу за найменуванням і кількістю його вмісту та звірку з доданими документами вантажовідправника, якщо інше попередньо не узгоджене Орендодавцем з Орендарем.

4.3. В Заявці на оренду Орендар додатково надає інформацію про кількість, вагу вантажу як в цілому, так і в його частині, загальній вазі товарних місць та (або) кожного товарного місця, порядок їх комплектації та іншу інформацію, необхідну для виконання ним перевезення. До початку завантаження Орендодавець повідомляє Орендарю інформацію про допустимі норми й вимоги при завантаженні вантажу в транспортний засіб, допустиму схему (інструкцію) розміщення вантажу в транспортному засобі, в тому числі, але не виключно допустиму масу вантажу і (або) допустиме навантаження на вісі транспортного засобу та кожну з них, кріплення вантажу. Екіпаж Орендодавця повинен бути присутнім при завантаженні вантажу у транспортний засіб та контролювати розміщення та кріплення вантажу. У разі незастосування вантажовідправником інформації Орендодавця, вказаної у цьому пункті, негайно не залишаючи місця завантаження сповіщає про це Орендаря та вносить відповідні зауваження в товаросупровідні документи.

4.4. Зауваження до товарно-супровідних документів вносяться також у разі неможливості здійснення контролю кількості вантажних місць, ваги та (або) об’єму вантажу.

4.5. Тара та (або) упаковка вантажу повинні забезпечувати його збереження під час перевезення, завантаження, розвантаження та перевантаження. Якість, упаковка, маркування вантажів, що пред'являються до перевезення за цим Договором, повинні відповідати стандартам з пакування і правилам перевезення вантажів, що діють на території України.

4.6. Орендодавець має право відмовитися від перевезення вантажу або його частини, якщо при завантаженні були виявлені дефекти або пошкодження тари та (або) упаковки вантажу або вантаж упакований з порушенням вимог. Про таку відмову Орендодавець негайно сповіщає

Орендаря.

4.7. По завершенні завантаження вантажу в транспортний засіб вантажовідправник і Орендодавець проставляють необхідні позначки у всіх примірниках товарно-супровідних документів.

4.8. При здійсненні перевезення, по завершенні завантаження вантажу в транспортний засіб вантажовідправник передає Орендодавцю комплекти документів на вантаж, що визначаються чинним законодавством України й характером вантажу. Вантажовідправник в обов'язковому порядку надає оформлену належним чином товарно-транспортну накладну (у встановленій кількості) за формою Додатку 7 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, або визначену іншим нормативним актом, який буде діяти на момент здійснення вантажоперевезень за цим Договором. Орендодавець має право відмовитися від перевезення в разі відмови вантажовідправника надати необхідні документи, або їх кількість. Про таку відмову Орендодавець негайно сповіщає Орендаря.

4.9. Орендодавець повинен негайно сповістити Орендаря про початок наднормового простою, який стався не з вини Орендодавця, та про всі інші події, дії (бездіяльність) вантажовідправника, вантажоодержувача, третіх осіб, які заважають, ускладнюють, роблять неможливим завантаження вантажу в транспортний засіб, здійснення перевезення, видачі вантажу вантажоодержувачу й виконання Заявки на оренду.

4.10. Орендодавець видає вантаж уповноваженій вантажоодержувачем особі зазначеній у ТТН й товаросупровідних документах, перевіривши повноваження особи та її особу (документ, що посвідчує особу). У разі виявлення будь-яких невідповідностей, негайно сповіщає Орендаря.

Орендодавець, у разі відмови вантажоодержувача прийняти вантаж (частину вантажу), негайно сповіщає про це Орендаря. Якщо відмова вантажоодержувача від прийому вантажу пов'язана з порушенням Орендодавцем умов цього Договору, то повернення вантажу вантажовідправнику здійснюється коштом Орендодавця в строк, додатково погоджений Сторонами Договору.

4.11. Мобільний додаток встановлений на смартфон водія Орендодавця передає координати транспортного засобу Орендарю. Вантажовідправник та вантажоодержувач можуть дізнатися про місцеперебування транспортного засобу та стан перевезення вантажу за допомогою Особового кабінету на Вебсайті Орендаря.

4.12. Упродовж 5 (п’яти) днів з дня виконання вантажу вантажоодержувачу Орендодавець надсилає (видає) Орендарю:

У разі надання вищевказаних документів, які не відповідають вимогам з їх складання, такі документи Орендарем не приймаються та оплата згідно з Заявкою на оренду за ними не здійснюється до моменту надання належних документів. Якщо оплата (часткова оплата) здійснена попередньо – Орендодавець повинен повернути отриману оплату на вимогу Орендаря.

4.13. В Заявці на оренду можуть бути зазначені додаткові умови, які обов’язкові до виконання.

 1. ОПЛАТА ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ Й ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Оплата Орендодавцю здійснюється Орендарем за допомогою захищеного платіжного шлюзу на банківську картку, в безготівковій формі на розрахунковий рахунок зазначений в Особовому кабінеті, або покриттям витрат пов’язаних з експлуатацією транспортного засобу з екіпажем (паливно-мастильні матеріали, тощо).

5.2. Розмір оплати за оренду транспортного засобу з екіпажем для перевезення вантажу Орендодавцем визначається сумою усіх прийнятих та виконаних Заявок на оренду.

5.3 Оплата за оренду транспортного засобу з екіпажем для перевезення вантажу складається з:

й зазначається в кожній Заявці на оренду.

5.5. Підставою для оплати по кожній Заявці на оренду транспортного засобу є:

Оплата за оренду транспортного засобу з екіпажем Орендодавцем здійснюється упродовж 5 (п'яти) днів з дня отримання повного пакета документів за Платіжний період.

Оплати за цим Договором здійснюється у національній валюті України.

5.6. На дату виникнення податкових зобов’язань Орендодавець – платник податку на додану вартість зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у строки, визначені Податковим кодексом України.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ

6.1. Орендодавець за цим Договором зобов'язується:

6.2. Орендар за цим Договором зобов'язується:

6.3. Орендар за цим Договором має право без згоди Орендодавця в межах здійснення комерційної експлуатації автомобіля від свого імені укладати з третіми особами договори перевезення та інші договори, якщо вони не суперечать цілям використання транспорту (перевезення вантажів).

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі загибелі або пошкодження орендованого транспорту, втрати вантажу, необґрунтоване неприбуття або запізнення транспортного засобу, відмову від виконання Заявки на оренду, відсутність страхування, офіційного оформлення, порушення режиму роботи та відпочинку водія та перевантаження транспорту Орендодавець зобов’язаний відшкодувати Орендарю завдані збитки та має нести повну матеріальну відповідальність за завдані збитки.

7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань по даному Договору, Орендодавець несе повну матеріальну відповідальність за законодавством України.

7.2. Сторона договору, майнові інтереси (ділова репутація) якої порушені в результаті невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором іншій стороною, має право вимагати повного відшкодування заподіяних їй цією стороною збитків, під якими розуміються витрати, які сторона, чиє право порушено, справила або справить для відновлення своїх прав та інтересів; втрата, псування або пошкодження майна (реальний збиток).

7.3. Орендодавець несе відповідальність за порушення правил дорожнього руху екіпажем (водієм), порушення вимог, передбачених ст. 48 ЗУ «Про автомобільний транспорт», за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю, майну третіх осіб під час експлуатації транспортного засобу відповідно до правил, передбачених чинним законодавством.

7.4. Орендодавець несе наступну відповідальність:

7.5. Орендар несе відповідальність за:

7.6. У разі порушення правил встановлених законодавством України, які були виявлені на габаритному контролі, Орендодавець зобов’язаний сплатити штраф самостійно.

 1. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторона звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо вона доведе, що таке порушення відбулось у результаті дій форс-мажорних обставин за умови, що їх настання посвідчено Торгово-Промисловою Палатою або іншим компетентним органом країни, де настали обставини форс-мажор.

8.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі розуміється непереборна сила (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки і тому подібне), біди біологічного, техногенного і антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії і тому подібне), обставини суспільного життя (війна, військові дії, блокади, суспільні хвилювання, прояви тероризму, масові страйки і локаути бойкоти і тому подібне), дорожньо-транспортну пригоду, за відсутності провини Постійного перевізника, перекриття дороги, чергах на митних переходах, видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади або місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні або обмежуючі заходи цих органів, які роблять неможливим виконання сторонами цього договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню).

8.3. Сторона, яка має намір посилатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно з урахуванням характеру існуючих перешкод повідомити іншу сторону про наявність форс-мажорних обставин і їх вплив на виконання цього Договору.

8.4. Якщо у зв'язку з форс-мажорними обставинами і (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває впродовж одного місяця, договір повинен бути розірваний за письмовою заявою будь-якої Сторони.

 1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ

Способами обміну інформацією за цим Договором між Сторонами є: електронна пошта,

факсимільний зв'язок, поштове відправлення, кур'єрська доставка, телефонний зв'язок, SMS повідомлення.

Сторона, яка направила відскановані копії документів за цим Договором електронною поштою або факсимільним зв’язком, також зобов'язана направити оригінали документів поштовим відправленням або кур'єрською доставкою упродовж 7 (семи) днів. До

отримання оригіналу документу документ, отриманий за допомогою електронної пошти або факсимільного зв’язку є належним і допустимим доказом у суді, арбітражі і не може визнаватися недійсними на підставі відсутності оригіналу і підписання документів неуповноваженою особою.

Електронний обмін інформацією здійснюється Сторонами: за допомогою електронної пошти; шляхом розміщення інформації в Особистому кабінеті повідомленнями у чаті Веб-сайту.

Електронний обмін інформацією за допомогою електронної пошти здійснюється за електронними адресами (доменними іменами) Орендаря: cargofy.com, cargofy.ua, wozward.com, fr8lines.com, ukrtrans.net.

Сторони використовують наступні аналоги підписів та печаток:

Вважається, що передачу та підписання будь-яких документів від імені Сторін (-ни) Договору здійснюють уповноважені особи, всі негативні наслідки несанкціонованих дій третіх осіб щодо використання аналогів підписів Сторін (-ни) та тягар доведення обставини наявності таких несанкціонованих дій несе Сторона, від імені якої були здійснені такі дії.

Датою отримання Стороною інформації є:

Кожна зі Сторін цього Договору зобов'язана негайно повідомити іншу сторону про зміну своїх адрес, банківських реквізитів, а також номерів телефонів, факсів та адрес електронної пошти.

Будь-яка передача інформації вважається здійсненою та одержаною іншою Стороною цього Договору, навіть за умови їх повернення без отримання, якщо Сторона-відправник не була повідомлена про зміни реквізитів Сторони-одержувача.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Усі спори та розбіжності за цим Договором вирішуються Сторонами Договору шляхом переговорів.

У разі неможливості вирішення спорів та розбіжностей шляхом переговорів, Сторона Договору, яка вважає, що її права або законні інтереси порушені, має право звернутися до іншої Сторони Договору з письмовою претензією. Вимоги до претензії та розгляду претензії визначені Господарським кодексом України.

Не врегульований у досудовому порядку спір або розбіжність, можуть бути передані на розгляд господарського суду відповідно до територіальної юрисдикції (підсудність).

 1. ІНШІ УМОВИ І ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Сторони надають згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України

«Про захист персональних даних».

Сторони домовились, що у всьому іншому, не регульованому в цьому договорі, будуть застосовуватися норми глави 20, параграфа 5 глави 30 Господарського кодексу України, відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України, інші норми встановленні чинним законодавством, а також транспортними статутами та кодексами. Цей договір складений в двох примірниках: по одному примірнику для Орендодавця та Орендаря і кожний з примірників має однакову юридичну силу, набирає чинності з моменту підписання цього Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей Договір набирає чинність у момент його підписання Сторонами та діє до моменту відкликання оферти Орендодавцем.

Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою сторін. Також він може бути розірваний за ініціативою однієї Сторони в разі порушення іншою Стороною вимог цього Договору та / або умов роботи сервісу Cargofy. У цьому випадку Договір вважається розірваним з моменту повідомлення Сторони, яка допустила відповідне порушення, про таке розірвання.

 1. РЕКВІЗИТИ ОРЕНДАРЯ

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА»

Юридична адреса: Україна, 03056, місто Київ, вул.Борщагівська, будинок 154, офіс 2

Тел./факс: (04333) 4-02-20

Ел. пошта: [email protected]

п/р UA943510050000026000879060883 в АТ "УКРСИББАНК"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44010547

Платник ПДВ: так

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ: 440105426590

Система оподаткування: Загальна система оподаткування